Protecció contra Incendis

Documents Bàsics

Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi

DBSI 19 febrer 2010 amb Comentaris 30 de juny 2014 – Ministeri de Foment: comentaris de juny 2014.
Relacionat amb: Norma UNE EN 81-58:2004

DB SI Criteris per a la interpretació i aplicació del Document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació DB SI – Seguretat en cas d’incendi. Recull de consultes dirigides a la Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge.

Data d’actualització: 18 maig 2010

Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat

DB SUA 19 febrer 2010 amb Comentaris juny 2015 – Ministeri de Foment: comentaris de juny 2015.
Relacionat amb: Norma UNE EN 81-70: 2004 i UNE EN 81-40: 2009

DB SUA Criteris per a la interpretació i aplicació del Document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat. Recull de consultes dirigides a la Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge.

Data d’actualització: 18 maig 2010

DB SUA Modificacions al document de febrer de  2010.


Ordres

Ordre INT/323/2012 d’ 11 d’octubre

“Ordre INT/323/2012 d’11 d’octubre que aprova les ITC complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi (DBSI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i fa referència a l’ascensor d’emergència.”

Reials decrets

Reial decret 2177/1996 4 d’octubre

“Aprovació Norma Bàsica de l’Edificació «NBE-CPI/96: Condicions de protecció contra incendis dels edificis»”

Reial decret 1230/1993 23 de juliol

“Aprovació annex C:”Condicions particulars per a ús comercial”, de la Norma Bàsica de l’Edificació «NBE-CPI/91: Condicions de protecció contra incendis en els edificis»”

Reial decret 279/1991 1 de març

“Aprovació de la Norma Bàsica de l’Edificació «NBE-CPI/91: Condicions de protecció contra incendis en els edificis»”