Transparència

La confiança neix de la informació clara i oberta

El nostre codi de conducta

En base als principis de transparència la nostra conducta i les accions que duem a terme es fonamenten en el respecte a valors com l’honestedat, la integritat, la transparència i la seguretat.

La nostra tasca està subjecta a uns elevats nivells de vigilància i de comportament ètic, així com el respecte dels drets fonamentals, la igualtat,  la dignitat personal i professional.

Les actuacions i activitats del Gremi D’Ascensors de Catalunya (GEDAC), es basen en aquestes premisses essencials per a garantir que tant les nostres activitats com la relació amb els nostres agremiats i col·laboradors es desenvolupin amb la màxima integritat.

 

 

Registre Grups d'interès

El Registre garanteix la transparència de les activitats públiques, especialment la relativa a les activitats dels grups d’interès, o lobbies, que vulguin influir en l’elaboració de normatives o altres aspectes de l’exercici de les funcions públiques. La inscripció en el Registre atorga més facilitat de relació i participació amb les Administracions públiques.

(Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència).

El Gremi d’Ascensors està inscrit en el Registre de Grups d’interès des de febrer 2019.

Reglament Europeu de Protecció de Dades

EL Gremi compleix amb el nou  reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu conegut com Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament i lliure circulacióde dades personals, d’obligat compliment des del 25 de maig de 2018.

Prevenció i tractament de les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe

En compliment del que disposa l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, així com l’article 33 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, el Gremi d’Ascensors de Catalunya informa que disposa d’un protocol de prevenció d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, que estableix un procediment específic destinat a prevenir les situacions, en cas que succeeixin, i es doni via a les denúncies que  pugui formular qui hagi estat objecte del mateix. 

Pressupostos anuals

Exercici 2023