Transparència

La confiança neix de la informació clara i oberta

El nostre codi de conducta

En base als principis de transparència la nostra conducta i les accions que duem a terme es fonamenten en el respecte a valors com l’honestedat, la integritat, la transparència i la seguretat.

La nostra tasca està subjecta a uns elevats nivells de vigilància i de comportament ètic, així com el respecte dels drets fonamentals, la igualtat,  la dignitat personal i professional.

Les actuacions i activitats del Gremi D’Ascensors de Catalunya (GEDAC), es basen en aquestes premisses essencials per a garantir que tant les nostres activitats com la relació amb els nostres agremiats i col·laboradors es desenvolupin amb la màxima integritat.

 

 

Estatuts del Gremi

El Gremi està regit per uns Estatuts socials on es disposen els òrgans de govern.

Registre Grups d'interès

El Registre garanteix la transparència de les activitats públiques, especialment la relativa a les activitats dels grups d’interès, o lobbies, que vulguin influir en l’elaboració de normatives o altres aspectes de l’exercici de les funcions públiques. La inscripció en el Registre atorga més facilitat de relació i participació amb les Administracions públiques.

(Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència).

El Gremi d’Ascensors està inscrit en el Registre de Grups d’interès des de febrer 2019.

Reglament Europeu de Protecció de Dades

EL Gremi compleix amb el nou  reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu conegut com Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament i lliure circulacióde dades personals, d’obligat compliment des del 25 de maig de 2018.

Prevenció i tractament de les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe

En compliment del que disposa l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, així com l’article 33 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, el Gremi d’Ascensors de Catalunya informa que disposa d’un protocol de prevenció d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, que estableix un procediment específic destinat a prevenir les situacions, en cas que succeeixin, i es doni via a les denúncies que  pugui formular qui hagi estat objecte del mateix. 

Pressupostos anuals

Exercici 2020