FAQ

Quins documents són els que ha de tenir el titular d’un ascensor?

Posada en servei:

 • Fitxa tècnica de la instal·lació
 • Declaració CE de conformitat
 • Contracte de manteniment
 • Actes d’assaig del control final (si és aplicable)
NORMATIVA
 • RD 88/2013 de 8 de febrer

Capitol II: Disseny, fabricació, instal·lació i posada en servei: Punt 4

Manteniment:

 • Llibre “Registre de manteniment”
NORMATIVA
 • RD 88/2013 de 8 de febrer

Capitol III: Manteniment: Punt 5.4 b

 • Actes de les inspeccions periòdiques realitzades
NORMATIVA
 • RD88/2013 de 8 de febrer

Capitol V: Inspeccions: Punt 11.6

 • Llibre de Registre i Manual d’ús e instruccions

NORMATIVA

Norma UNE-EN 81-20: Punt 7.2 i 7.3

Què es considera ACCIDENT?

Es consideren accidents aquells funcionaments anòmals que causen danys a les persones, animals, béns o a la pròpia instal·lació, i són causades pel propi aparell o per agents externs al mateix.

NORMATIVA
 • RD 88/2013 de 8 de febrer

Disposicions finals: Punto 13

 

Quin tràmit ha d’efectuar l’empresa conservadora en el cas d’un ACCIDENT en un ascensor del seu manteniment?

En el cas d’accident, amb danys a persones, animals o coses, ha de posar-lo en coneixement de l’òrgan territorial competent de la Comunitat Autònoma, mantenint sense servei l’ascensor fins que no es realitzi les oportunes reparacions e inspecció, si escau, i l’autoritzi l’esmentat òrgan competent.

NORMATIVA
 • RD 88/2013 de 8 de febrer

Obligacions de les empreses conservadores: Punto 7.5 

 

Quin es el tràmit que ha de fer el titular d’un ascensor en el cas de patir un ACCIDENT?

En cas d’accident, anomalia en el funcionament, o qualsevol deficiència o abandonament en relació a la correcta conservació de l’ascensor, ha de posar-lo en coneixement immediat de l’empresa conservadora amb qui té subscrit contracte de manteniment, mitjançant comunicació fidedigna.

NORMATIVA
 • RD 88/2013 de 8 de febrer

Capitol III: Manteniment. Responsabilitats del titular. Punt 5.1.3

Els ascensors poden deixar-se en funcionament en la fase final d’una obra de construcció, mentre es completa el procés de legalització?

No. L’ascensor no es podrà utilitzar en qualsevol de les fases prèvies a la posada en servei a disposició de l’usuari final, per finalitats diferents a les previstes, com per exemple l’aprofitament de l’aparell com elevador de materials i/o persones per la construcció.

NORMATIVA
 • RD 88/2013 de 8 de febrer

Capitol II: Disseny, fabricació, instal·lació i posada en servei: Punt 2

És obligatori contractar el manteniment de l'ascensor?

La normativa estableix l’obligatorietat de la contractació del servei de manteniment per part dels titulars de les instal·lacions amb Empresa degudament enregistrada i autoritzada.

NORMATIVA
 • Reial decret 2291/1985 article 12 apartat a)
 • Reial decret 88/2013 article 5.5.1
És possible el canvi d'empresa conservadora?

Els titulars de les instal·lacions poden decidir el canvi d’empresa conservadora de la seva instal·lació, per a això hauran de procedir a:

 • Comprovar que l’empresa entrant compleix amb tots els requisits exigits per la normativa i que es troba degudament registrada i autoritzada.
 • Comprovar en el nou contracte les prestacions i que compleix amb la normativa d’ascensors.
 • Comunicar per escrit i de forma fefaent la rescissió del contracte a l’empresa sortint.
 • Comunicar el canvi d’empresa conservadora al Servei de Seguretat d’Instal·lacions de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’imprès oficial editat a aquest efecte .
 • Realitzar la preceptiva Inspecció per part d’un organisme de control autoritzat.
NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 article 6 apartat 9)
 • Reial decret 88/2013 article 7
 • Ordre EMO/254/2013 del Departament d’ Empresa i Ocupació de la Generalitat sobre l’aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013 article 2 apartat f), article 4 apartat 4.2), article 5.
Quin és el període de garantia dels treballs efectuats per les empreses conservadores en les instal·lacions?

2 anys

NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 article 6 apartat 9è)
És obligatori mantenir il·luminats de manera permanent els replans davant els accessos de l'ascensor?

La normativa especifica que en els replans davant les portes d’accés a l’ascensor hi hagi una il·luminació suficient i permanent, la qual s’ha de garantir ja sigui per mitjà natural o artificial i que permeti a l’usuari veure el que té davant seu quan obre la porta del pis per entrar a la cabina, fins i tot en cas de fallada de l’enllumenat de la mateixa.

Aquesta il·luminació a nivell del pis ha de ser com a mínim de 50 lux.

Per tant, els titulars dels ascensors hauran d’establir la forma i el mitjà que asseguri que aquesta il·luminació sigui suficient i permanent.

NORMATIVA
 • Norma UNE-EN 81-20 article 5.3.7.1
És obligatori instal·lar un telèfon a la cabina dels ascensors existents i en comunicació permanent amb un centre d’assistència?

La normativa determina que s’ha de dotar d’aquest sistema de comunicació únicament en tots els ascensors existents en edificis d’ocupació diària temporal (edificis públics o d’oficines), estacionals o habitatges de baixa ocupació, i aquelles que determini l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Per a això es disposarà d’un termini màxim d’un any des de la realització de la Inspecció Periòdica on l’Organisme de Control ho assenyali.

NORMATIVA
 • Reial decret 57/2005 article 1 apartat 2 a) i ANNEX punt 10
En quins terminis s'han de fer per part de l'empresa conservadora les revisions als ascensors?

Les empreses conservadores han de realitzar les revisions de manteniment en els ascensors, a l’almenys, en els següents terminis:

 • Instal·lats en edificis unifamiliars: CADA 4 MESOS.
 • Amb velocitat igual o inferior a 0,15 m/s: CADA 4 MESOS.
 • Instal·lats en edificis plurifamiliars i de pública concurrència: CADA MES.
Cada quant de temps s'han de passar les inspeccions Periòdiques en els ascensors?
 • Edificis d’ús industrial i en els de pública concurrència: cada 2 ANYS.
 • Edificis de més de vint habitatges, o amb més de quatre plantes servides: cada 4 ANYS.
 • Edificis no inclosos en els casos anteriors: cada 6 ANYS.
NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 CAPÍTOL V article 11 apartats 11.2.1.1, 11.2.1.2 i 11.2.1.3
Qui ha de realitzar les inspeccions periòdiques.

El titular de la instal·lació ha de contractar la realització de la Inspecció Periòdica amb un Organisme de Control habilitat i autoritzat.
L’empresa conservadora haurà de comunicar al titular, amb almenys 2 mesos d’anticipació, la data en què li correspon efectuar-la.
El llistat d’Organismes de Control operatius a Catalunya es pot consultar a la pàgina web del Gremi a l’apartat “OC”

NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 CAPÍTOL III article 5 apartat 5.1.4, article 7 apartat 7.8 i Capítol V article 11 apartat 11.1
Els operaris que realitzen les tasques de manteniment han d'estar qualificats?

El conservador d’ascensors, és l’operari que realitza les tasques de revisió de manteniment i/o de reparació, ha de tenir una qualificació que vindrà determinada per:

 • Disposar d’un títol universitari.
 • Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
 • Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral.
NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 disposició transitòria primera i article 8.
 • Ordre EMO/254/2013 del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat sobre l’aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013 Disposició Transitòria Segona.
Pot l'empresa conservadora deixar fora de servei l'ascensor?

L’empresa conservadora en funció de les seves obligacions en relació amb la seva activitat, podrà interrompre el servei de l’ascensor quan constati l’existència d’un risc greu i/o imminent d’accident, i mantenir la situació de fora de servei fins tant que no es restableixi el seu normal funcionament.

D’altra banda si en la realització de la Inspecció Periòdica reglamentària es donés el resultat de defectes catalogats com a molt greus, l’ascensor quedarà automàticament FORA DE SERVEI i no podrà ser posat de nou en funcionament fins que no s’esmenin els defectes i es porti a terme una nova visita d’inspecció per part de l’organisme de control que va realitzar la primera inspecció. També si els defectes són catalogats com a GREUS i no s’esmenen en el termini de SIS MESOS, la qualificació passa a ser MOLT GREU, aplicant el mateix criteri descrit anteriorment per aquesta situació.

NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 article 7 apartat 7.4) i Capítol V article 11 apartat 11.5.2.1)
Què és una inspecció periòdica

Es tracta de la inspecció reglamentària i obligatòria que han de contractar els titulars dels ascensors amb un organisme de control autoritzat i realitzar-la en els terminis que s’indiquen per al tipus d’edifici on es troben instal·lats.

Aquesta inspecció la realitzarà un tècnic titulat que pertany a l’Organisme de Control, acompanyat per un operari de l’empresa conservadora i s’efectua mitjançant un protocol normatiu on s’indica la forma i el mètode que s’ha d’utilitzar per a realitzar les proves i comprovacions, prestant especial atenció a la seguretat.

D’aquesta inspecció s’aixeca la corresponent acta on es reflecteix el resultat de la mateixa, amb qualificació ja sigui favorable o amb la qualificació dels defectes trobats, si n’hi ha, del termini per a esmenar i la data de la propera inspecció.

A part de la inspecció periòdica a realitzar en el termini disposat, es realitzaran inspeccions addicionals en els casos de:

 • Accident amb danys a les persones o coses
 • En els canvis d’empresa conservadora
NORMATIVA
 • Reial decret 2291/1985 article 19 punt 2
 • Reial decret 2200/1995
 • Reial decret 88/2013 article 5 apartat 5.1.4 , article 7 apartats 7.8 i 7.9, capítol V article 11, Annex VI articles 1 i 2
 • Ordre EMO/254/2013 article 4
 • Norma UNE 192008-1
En quin temps ha d'acudir l'empresa conservadora a corregir una avaria?

L’empresa conservadora ha de garantir, en el termini màxim de 24 hores, l’enviament de personal competent quan sigui sol·licitat pel titular o pel personal encarregat del servei ordinari de l’ascensor per corregir avaries que ocasionen la parada del mateix, sense atrapament de persones en la cabina, i de manera immediata quan siguin requerits per motiu de parada de l’ascensor amb persones atrapades a la cabina o accidents o urgència similar.

És a dir les empreses conservadores hauran d’implementar en les seves organitzacions els sistemes tècnics i humans necessaris per donar resposta al que indica i atendre les avaries que es produeixin en les seves ascensors en el termini màxim de 24 hores. Els rescats de persones atrapades s’hauran d’atendre de forma immediata.

A més això ha de ser possible tant els dies laborals com dissabtes, diumenges i festius, és a dir els 365 dies de l’any.

Cal tenir en compte que l’atenció de l’avaria en el termini fixat no és garantia que l’avaria quedi solucionada en aquest moment , ja que sempre dependrà de l’envergadura de la mateixa, de la disponibilitat del recanvi, etc .

NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 article 7 apartat 7.2
Quins requisits ha de complir una empresa conservadora?

Les empreses conservadores han de complir el següent:

 • Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa conservadora, que en el cas de persona jurídica, haurà d’estar constituïda legalment.
 • Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per realitzar les seves activitats en condicions de total seguretat, amb un mínim d’un conservador i sota la direcció tècnica d’un tècnic titulat competent en plantilla.
 • Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei, amb cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre.
 • Responsabilitzar-se de que els aparells que els siguin encomanats es mantenen en condicions de funcionament correctes.
 • Garantir, durant un període de dos anys, la correcció de les deficiències atribuïdes a una mala execució de les operacions que els hagin estat encomanades, així com de les conseqüències que se’n derivin.
NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 article 9
Una plataforma elevadora només per a càrregues està exempta de reglamentació?

En primer lloc tindrem en compte que la reglamentació actual determina que es considera «ascensor» tot aquell aparell d’elevació instal·lat permanentment en edificis o construccions que serveixi nivells definits, amb un «habitacle» que es desplaci al llarg de guies rígides i la inclinació sobre l’horitzontal sigui superior a 15 graus, destinat al transport de persones, de persones i objectes, i només d’objectes.

En aquest últim cas només si l’habitacle accessible, és a dir, si una persona pot entrar-hi sense dificultat, i si està proveït d’òrgans d’accionament situats al seu interior o l’abast de la persona situada dins del mateix, entenent-se com «habitacle» la part de l’aparell d’elevació en la qual se situen els objectes amb la finalitat de ser elevats o descendits.

A més, la reglamentació actual també considera «ascensor» tot aquell aparell que compleixi amb l’anterior amb independència de la velocitat amb què es desplaça «l’ habitacle», ja sigui amb velocitat de fins a 0,15 m/seg., o superior a aquest valor.

Per tant si en una plataforma elevadora només per a càrregues una persona pot accedir fàcilment al seu «habitacle» i té accés des del seu interior als elements de funcionament de la plataforma (comandaments, polsadors, etc.). Es considera un “ascensor” a tots els efectes i per tant haurà d’estar:

 • Registrada
 • Tenir contracte de manteniment
 • Passar inspecció periòdica

D’altra banda la instal·lació de la plataforma s’haurà hagut de fer d’acord a l’actual reglamentació sobre «màquines», reglamentació que recordem també s’han d’ajustar les plataformes que no estan registrades i que ho han de fer d’acord amb els paràmetres indicats.

NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 Capítol I article 2
 • Reial decret 1644/2008 (directiva 2006/42/CE)
Quins elevadors han d'estar registrats en l'òrgan competent de la comunitat autònoma?

D’acord amb la normativa actual tot elevador amb categoria d’«ascensor» deu estar registrat en el corresponent òrgan competent de la Comunitat Autònoma on estigui instal·lat.

Per a la legalització d’un «ascensor» no registrat amb velocitat màxima fins a 0,15 m/s, el titular haurà de presentar la documentació següent:

– Declaració responsable de posada en servei d’un nou «ascensor», prèvia adaptació al ‘R.D. 1644/2008.
Per a la legalització d’un «ascensor» no registrat amb velocitat màxima superior a 0,15 m/s, instal·lat amb anterioritat a l’entrada en vigor del R.D. 1314/1997 (1997.01.07), el titular haurà de presentar la documentació:

– Declaració responsable de posada en servei d’un nou «ascensor» i còpia de la documentació justificativa de l’existència de la instal·lació amb anterioritat a l’entrada en vigor del R.D. 1314/1997.
Per a la legalització d’un «ascensor» no registrat amb velocitat màxima superior a 0,15 m/s instal·lat a partir de l’entrada en vigor del R.D. 1314/1997, el titular haurà de presentar la documentació:

– Declaració responsable de posada en servei d’un nou «ascensor» i còpia de la documentació justificativa de l’existència de la instal·lació a partir de l’entrada en vigor del R.D. 1314/1997.
Totes aquelles plataformes elevadores amb velocitat menor o igual a 0,15 m/s que ja es troben registrades com “plataformes elevadores verticals per a persones amb mobilitat reduïda”, quedaran automàticament registrades d’ofici.
NORMATIVA
• Ordre EMO / 254/2013 Disposició transitòria primera

Es pot apagar o atenuar la il·luminació de la cabina?

La il·luminació de la cabina es podrà apagar o atenuar, segons el cas, si es compleixen les següents condicions:

Per a tots els ascensors:

 1. En obrir la porta de pis s’encén immediatament l’enllumenat normal
 2. Si la cabina inicia un viatge, i durant el mateix s’atura anormalment fora de la zona de desenclavament de qualsevol porta de pis, el sistema d’apagat o atenuat ha de desconnectar, i la cabina continuarà il·luminada permanentment amb el seu il·luminació normal fins a la reposició del servei l’ascensor.

Per ascensors dotats de portes de pis d’accionament automàtic:

 1. La il·luminació es pot tallar o atenuar mentre la cabina estigui estacionada en un pis i amb la porta de pis tancada.

Per ascensors dotats de portes de pis d’accionament manual:

 1. Sense espiells transparents
  La il·luminació es pot apagar o atenuar, mentre la cabina estigui estacionada en un pis i amb la porta de pis tancada, si el control de presència de cabina després de la porta es realitza mitjançant un senyal lluminós que només pot encendre quan la cabina està a punt d’aturar o detinguda al pis considerat. Aquest senyal ha de romandre encesa mentre la cabina romangui en aquest pis.
 2. Amb una o més espiells transparents.
  La il·luminació es podrà atenuar, mentre la cabina estigui estacionada en un pis i amb la porta de pis tancada, si l’atenuació realitzada haurà de permetre saber, abans d’obrir la porta, que la cabina es troba o no darrere.
NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 Annex VII article 2
Quina documentació ha de donar l'empresa conservadora al titular de la instal·lació com a justificant de les seves actuacions?

En les seves intervencions a l’ascensor l’empresa conservadora ha de lliurar al titular de la instal·lació un justificant del treball realitzat, que fonamentalment consisteix en:

 • Un butlletí que reflecteixi les dades fonamentals de l’actuació realitzada.
 • Un registre de manteniment que mantindrà al dia, des de l’última inspecció, que quedarà a disposició del titular i de l’òrgan competent de la comunitat autònoma, on s’incloguin les dades relatives a les revisions de manteniment ordinàries, les incidències i avaries, els accidents, les reparacions i canvis de peça i les modificacions importants.
NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 Capítol III article 5 epígraf 5.4
Una cadira o plataforma salva-escales es considera un ascensor?

La mateixa normativa d’ascensors exclou explícitament aquest tipus d’elevadors i per tant no han de complir les prescripcions en matèria de registre, manteniment i inspeccions periòdiques.

NORMATIVA
 • Reial decret 88/2013 Capítol I article 3
S'ha de disposar de la “caja roja” amb la clau d’emergència en ascensors lents?

L’obligatorietat de disposar de la “caja roja” amb les claus d’emergència de l’ascensor estava recollida en el punt 42 de l’Ordre de 23/12/1981 i va ser derogat pel decret 321/2011 de 19 d’abril (DOGC 5864).

Hi ha conservadors que mantenen el costum de disposar de les claus d’accés a la cambra de màquines i la clau d’emergència en la “caja roja”.

Entenem que si es vol col·locar serveix per ascensors de qualsevol tipus independentment de la seva velocitat, però recordem que aquest requisit no està exigit per cap normativa actualment.

LEGALITZACIÓ PLATAFORMES (LP)
1. LP
Els ascensors amb velocitat igual o inferior a 0,15 m/s que no estaven registrats en l’òrgan competent de la comunitat autònoma, i que no han procedit a regular la seva situació dins del termini concedit per a això, ¿podran realitzar aquest registre en un futur?
Podran realitzar-sempre que l’ascensor compleixi amb els requisits que indica al RD1644/2008 (Directiva 2006/42/CE), ja sigui perquè ja ho complia en la seva posada en servei, o bé perquè es realitzi la seva adaptació prèvia al seu registre. Ara bé cal indicar que el termini per al registre d’ascensors de velocitat igual o inferior a 0,15 m/s va finalitzar a Catalunya el 24 d’Octubre de 2015. Per tant el seu registre s’ha de fer com a nova instal·lació a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. També indicar que durant el termini comprès entre el 24 d’octubre de 2015 i la data del seu registre definitiu, la instal·lació haurà estat en situació d’il·legalitat i el titular haurà assumit totes les responsabilitats sobre les possibles contingències que per ús i/o funcionament poguessin succeir-se, amb el consegüent risc que se li pugui incoar expedient sancionador per part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
2. LP
Un ascensor amb velocitat igual o inferior a 0,15 m/s que no estava registrat en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, i que no ha procedit a regular la seva situació dins del termini concedit per a això, L’empresa conservadora seria responsable en cas d’un incident / accident si l’ascensor continua funcionant?
Si aquest ascensor es trobava a la cartera de manteniment amb anterioritat a la publicació del RD 88/2013, i en compliment del mateix, s’ha comunicat al titular l’obligatorietat del seu registre i no s’ha rebut contestació i la seva acceptació, el continuar amb el seu manteniment podria tenir conseqüències al tenir l’empresa conservadora constància d’estar realitzant el manteniment en una instal·lació il·legal.
3. LP
Si el titular d’un ascensor amb velocitat igual o inferior a 0,15 m/s, que no estava registrat en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, ha decidit no procedir al seu registre, s’ha de procedir a deixar fora de servei la instal·lació?
NO, s’ha de complir el procediment informatiu /administratiu de tot el procés, comunicar fefaentment la rescissió de l’contracte de manteniment i la comunicació als Serveis d’Indústria d’aquesta baixa, però NO aturar la instal·lació.

4. LP
En els ascensors de velocitat igual o inferior a 0,15 m/s que no es troben registrats en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma i que van ser posats en servei amb anterioritat a el 01 de juliol de 1999, se’ls ha d’aplicar el mateix criteri que a la resta d’ascensors no registrats i que es van posar en servei amb posterioritat a aquesta data?
Certament, al RD 88/2013 en la seva Disposició Transitòria Tercera, dóna instruccions i terminis per al registre dels ascensors que van ser instal·lats, en primer lloc, entre el 30 de desembre de 2009 i la data d’exigibilitat de la ITC AEM1, en segon lloc, les instal·lades entre la data d’obligatorietat del RD 1314/1997 (1 de juliol de 1999) i el 29 de desembre de 2009, no indicant que s’ha de fer amb les instal·lades abans de l’1 de juliol del 1999.
Això podria induir a pensar que aquestes no queden incloses en l’obligatorietat del seu registre i poden seguir funcionant com fins ara a l’existir un buit legal.
Però això no és així, i per donar contingut a aquesta afirmació n’hi ha prou amb consultar la “Guia d’aplicació” del RD 88/2013, que en la interpretació que el Ministeri d’Indústria fa d’aquesta disposició transitòria tercera en el seu NOTA 23 diu:
“Els aparells que pogués haver instal·lats sense haver estat inscrits davant les CCAA amb data anterior formen part dels incompliments dels reglaments, la prevenció i/o sanció els correspon a les mateixes, sense que el reglament hagi de fer cap menció a l’respecte” .
Amb aquesta interpretació, per part de Ministeri, es deixa ben clar que aquestes instal·lacions incomplien, al seu moment, les reglamentacions i per tant ho segueixen fent.
A més, també ho van fer a l’obviar la Instrucció 6/06 dels Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, que obria la possibilitat de procedir al seu registre.
Per tant, tots aquests ascensors s’han de registrar en els mateixos terminis i condicions que la resta d’instal·lacions.
5. LP
Poden ser sancionats els titulars dels ascensors amb velocitat igual o inferior a 0,15 m/s que s’han negat a realitzar el registre de les seves instal·lacions?
Sens dubte, no només poden ser objecte d’un expedient sancionador, sinó que a més són totalment responsables dels possibles incidents/accidents que puguin ocórrer en la seva instal·lació a partir de la fi del termini de el procés de registre.