Legislació Ambiental

Legislació Ambiental

Reglament (UE) 2023/1542 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juliol de 2023, relatiu a les piles i bateries i els seus residus i pel qual es modifiquen la Directiva 2008/98/CE i el Reglament (UE) 2019/1020 i es deroga la Directiva 2006/66/CE.

Extracte de l’Ordre de 18 de maig de 2023, per la qual s’efectua la convocatòria de concessió d’ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la industria manufacturera en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència a l’any 2023.

Resolució ACC/1435/2023 per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Resolució EMT/1613/2023 de 9 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial.

Resolució ACC/1734/2023 de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Acord GOV 53/2023 de 21 de març  pel qual s’aprova el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032.

ORDRE ICT 275/2023 de 17 de març, per la qual es modifica l’Ordre ICT/789/2021, de 16 de juliol, i que estableix les bases reguladores per la concessió d’ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la Indústria manufacturera.

RD 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos.

RESOLUCIÓ ACC/3848/2022 de 7 de desembre, de convocatòria de subvencions per a
l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus.

ORDRE TED/1211/2022, de 1 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria per a la concessió d’ajuts a impulsar l’economia circular.

RESOLUCIÓ ACC/3807/2022,de 30 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

RESOLUCIÓ ACC/3552/2022, de 14 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

RESOLUCIÓ ACC/2416/2022 de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE.

RESOLUCIÓ EMT/2032/2022, de 22 de juny, per la qual s’obre la convocatoria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial.

Resolució EMT/1890/2022, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a laconcessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresaria

Llei 7/2022 de 8 d’abril, de residus i terres contaminats per a una economia circular

RD 1124/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTES), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Resolució ACC/3662/2021, d’1 desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d’ajuts del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Resolució ACC/3212/2021, de 25 d’octubre, de convocatoria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicatsa l’àmbit territorial de Catalunya.

RD 477/2021,de 29 de juny, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes ia les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts de energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transiciónenergética.

RD 265/2021, de 13 d’abril, sobre els vehicles a la fi de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Resolució TES/1707/2021 de 25 de maig, de convocatòria de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Resolució EMC/1745/2021 de 25 de maig-, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial.

RD 266/2021 de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes a les comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de programes d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc de el Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Resolució de  25 de març 2021, conjunta de la Direcció general de Política Energètica i Mines i de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 16 de març de 2021, pel qual s’adopta la versió final  del Pla Nacional Integrat d’energia i Clima 2021-2030.

RD 27/2021,de 19 de gener pel qual es modifiquen el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental de susresiduos, i el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells eléctrics i electrònics.

Resolució TES/3340/2020 de 15 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

Resolució EMC/3250/2020 de 10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

Decret Llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu.

Resolució TES-1586-2020, convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

Resolució EMC-2214-2020, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020, per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible.

RD 731-2020, pel que es modifica el Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús.

RD 646-2020, de 7 de juliol, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant depòsit a abocador.

Ordre TED-765-2020, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió Europea.

Ordre TED-766-2020, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovables, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió Europea.

Extracte Resolució, Energia tèrmica, de 17 de setembre de 2020 de la Direcció General de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia per la qual s’estableix la Primera Convocatòria d’ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable a la Comunitat Autònoma de Catalunya cofinançades amb fons comunitaris FEDER.

Extracte Resolució Energia elèctrica, de 17 de setembre de 2020 de la Direcció General de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia per la qual s’estableix la Primera Convocatòria d’ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i sola fotovoltaica a la Comunitat Autònoma de Catalunya cofinançades amb fons comunitaris FEDER.

 

RD 20/2017, de 20 de gener, sobre vehicles al final de la seva vida útil.

Llei 5/2017, del 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

ORDRE PRA/1861/2016, de 9 de desembre per la qual es modifica l’annex II del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil.

RD LEGISLATIU 1/2016, de 16 de desembre que aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

RD 299/2016, de 22 de juliol sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a camps electromagnètics

RD 219/2013, de 22 de març sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls contaminats

Decret 197/2016, de 23 de febrer sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya

RD 56/2016, de 12 de febrer  pel que es transposa la Directiva 202/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en el que es refereix a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia

Directiva (UE) 2015/2193 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015 sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes.

RD 106/2008, de 1 de febrer de piles i acumuladors i la gestió ambiental d’aquests residus.
Àmbit d’aplicació: Altres

RD 840/2015, de 21 de setembre pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus, en els que intervenen substàncies perilloses.

RD 900/2015, de 9 d’octubre que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les diferents modalitats de subministra d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

Llei 12/2014, de 10 d’octubre de l’impost sobre l’emissió d’òxid de nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, i de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Decret 190/2015, de 25 d’agost que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

RD 180/2015, de 13 de març pel que es regula el trasllat de residus dins el territori de l’Estat.

RD 183/2015, de 13 de març pel que es modifica el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, aprovat pel Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre.

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Ordre HAP / 369/2015, de 27 de febrer per la qual s’aprova el model 586 “Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle”, i s’estableix la forma i procediment per a la presentació, i es modifiquen les claus de activitat de l’impost recollides en l’annex III de l’Ordre HAP / 685/2014, de 29 d’abril, per la qual s’aprova el model 587 “Impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle. Autoliquidació” i s’estableix la forma i procediment per la seva presentació.

Llei 12_2014 de 10 d’octubre de l’impost sobre l’emisión d’òxids de nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emisió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energía elèctrica d’origen nuclear.

Llei 16_2013 de 29 d’octubre per la que s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesuress tributàries i financeres.

Ordre AAA/2056/2014 de 27 d’octubre per la qual s’aproven els models oficials de sol·licitud d’autorització i de declaració d’abocaments.

RD 876/2014 de 10 d’octubre pel qual s’aprova el reglament General de Costes

Llei 26/2007 de 23 d’octubre de Responsabilitat Mediambiental, amb l’objecte de regular la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals

Llei 9/2014, de 31 de juliol de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

RD 163/2014 de 14 de març pel qual es crea el registre d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni.

RD 97/2014, de 14 de febrer pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

RD 1042/2013, de 27 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’efecte hivernacle.

Correcció d’errors Ordre FOM/1635/2013 de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el Document Bàsic DB-HE “Estalvi d’Energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’evaluació ambiental que estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient, garantint en tot el territori de l’Estat un elevat nivell de protecció ambiental, per tal de promoure un desenvolupament sostenible.

Llei 16/2013 de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalidat mediambiental i s’adoptan altres mesures tributàries i financeres.

RD 815/2013 de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emisions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Ordre AAA/1783/2013 d’1 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d’ abril.

Ordre FOM/1635/2013 de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el Document Bàsic DB-HE “Estalvi d’Energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

RD 782/1998 de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.

Llei 5/2013 de 11 de juny per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.