Legislació Ambiental

Legislació Ambiental

RD 20/2017, de 20 de gener, sobre vehicles al final de la seva vida útil.

Llei 5/2017, del 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

ORDRE PRA/1861/2016, de 9 de desembre per la qual es modifica l’annex II del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil.

RD LEGISLATIU 1/2016, de 16 de desembre que aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

RD 299/2016, de 22 de juliol sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a camps electromagnètics

RD 219/2013, de 22 de març sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls contaminats

Decret 197/2016, de 23 de febrer sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya

RD 56/2016, de 12 de febrer  pel que es transposa la Directiva 202/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en el que es refereix a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia

Directiva (UE) 2015/2193 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015 sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes.

RD 106/2008, de 1 de febrer de piles i acumuladors i la gestió ambiental d’aquests residus.
Àmbit d’aplicació: Altres

RD 840/2015, de 21 de setembre pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus, en els que intervenen substàncies perilloses.

RD 900/2015, de 9 d’octubre que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les diferents modalitats de subministra d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

Llei 12/2014, de 10 d’octubre de l’impost sobre l’emissió d’òxid de nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, i de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Decret 190/2015, de 25 d’agost que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

RD 180/2015, de 13 de març pel que es regula el trasllat de residus dins el territori de l’Estat.

RD 183/2015, de 13 de març pel que es modifica el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, aprovat pel Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre.

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Ordre HAP / 369/2015, de 27 de febrer per la qual s’aprova el model 586 “Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle”, i s’estableix la forma i procediment per a la presentació, i es modifiquen les claus de activitat de l’impost recollides en l’annex III de l’Ordre HAP / 685/2014, de 29 d’abril, per la qual s’aprova el model 587 “Impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle. Autoliquidació” i s’estableix la forma i procediment per la seva presentació.

Llei 12_2014 de 10 d’octubre de l’impost sobre l’emisión d’òxids de nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emisió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energía elèctrica d’origen nuclear.

Llei 16_2013 de 29 d’octubre per la que s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesuress tributàries i financeres.

Ordre AAA/2056/2014 de 27 d’octubre per la qual s’aproven els models oficials de sol·licitud d’autorització i de declaració d’abocaments.

RD 876/2014 de 10 d’octubre pel qual s’aprova el reglament General de Costes

Llei 26/2007 de 23 d’octubre de Responsabilitat Mediambiental, amb l’objecte de regular la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals

Llei 9/2014, de 31 de juliol de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

RD 163/2014 de 14 de març pel qual es crea el registre d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni.

RD 97/2014, de 14 de febrer pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

RD 1042/2013, de 27 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’efecte hivernacle.

Correcció d’errors Ordre FOM/1635/2013 de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el Document Bàsic DB-HE “Estalvi d’Energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’evaluació ambiental que estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient, garantint en tot el territori de l’Estat un elevat nivell de protecció ambiental, per tal de promoure un desenvolupament sostenible.

Llei 16/2013 de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalidat mediambiental i s’adoptan altres mesures tributàries i financeres.

RD 815/2013 de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emisions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Ordre AAA/1783/2013 d’1 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d’ abril.

Ordre FOM/1635/2013 de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el Document Bàsic DB-HE “Estalvi d’Energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

RD 782/1998 de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.

Llei 5/2013 de 11 de juny per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.