Instruccions de la Generalitat de Catalunya

Instrucció 4/2016, de 21 d’octubre, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Per la qual es modifica la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, per la qual s’aproven els procediments d’actuació dels organismes de control en l’àmbit dels ascensors.

Instrucció 4/2016

Instrucció 1/2016, de 8 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

En relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, què afecten als ascensors amb velocitat màxima superior a 0’15 m/s instal·lats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 1314/1997, de l’1 d’agost, en ús i no inscrits al registre (RITSIC)

Instrucció 1/2016

Instrucció 1/2015, de12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

En relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instrucció 1/2015 No Inscrites

Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Per la qual s’aproven els procediments d’actuació dels organismes de control en l’àmbit reglamentari dels ascensors

Parcialment modificada per la Instrucció 4/2016, de 21 d’octubre. Concretament l’apartat 4.2.

Instrucció 6/2013

Nota aclaratòria a la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Per la qual s’aproven els procediments d’actuació dels organismes de control en l’àmbit reglamentari dels ascensors

Nota aclaratòria Instrucció 6/2013

Model tipus de certificat de correcció de defectes

Instrucció 8/06 SDI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Modifica la Instrucció 8/05 sobre espais de seguretat en els extrems del recorregut d’ascensors.

Instrucció 8/06 SDI

Instrucció 8/05 DGEMSI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Sobre ascensors (espai de seguretat a l’extrem del recorregut)

Instrucció 8/05 DGEMSI

Instrucció 7/05 DGEMSI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Modificació del Manual d’Inspecció d’Ascensors aprovat en la Instrucció 5/03 DGCSI

Instrucció 7/05 DGEMSI

Instrucció 6/06 Secretaria d’Indústria

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Per la qual es regula la instal·lació i conservació de PEV Plataformes Elevadores Verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda PMR.

Instrucció 6/06 Secretaria d’Indústria

Instrucció 5/2010 SIE

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

D’aclariment per a la posada en servei d’ascensors amb grup tractor sense reductor (“gearless”) i cintes de suspensió en noves instal·lacions i modificació d’ascensors amb marcatge CE i en reformes d’importància d’ascensors sense marcatge CE.

Instrucció 5/2010 SIE

Instrucció 7/2002 DGCSI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Per la qual s’estableix el Model de Certificat de correcció de defectes en aparells elevadors.

Instrucció 7/2002 DGCSI

 Instrucció 17/97

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Sobre la interpretació de l’apartat  5.7.3.2. de la ITC AEM 1, accés a la fossa.

Instrucció 17/97

 Instrucció 6/94 DGSI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Puntualització al respecte dels Recintes d’Aparells Elevadors (no industrials) tancats amb malla metàl·lica.

Instrucció 6/94 DGSI

 Instrucció 5/92 DGSI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Desenvolupant la Resolució de 22/06/1987 en relació a l’Ordre del DIE de 30/12/1986 i la del Dpt. de Política Territorial i Obres Públiques de 09/04/1984 referents a l’aplicació de les condicions tècniques als aparells elevadors amb autorització de posada en marxa segons reglaments anteriors al 30 de juny de 1966.

Instrucció 5/92 DGSI

 Circular 9 bis /DGSI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Ampliació de la Instrucció Circular 9/90 de 6/09/1990

Circular 9 bis/90 DGSI

Circular 9/90 DGSI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Resolució aprovant la Instrucció sobre procediment de tramitació i contingut mínim dels projectes d’ascensors amb cabina o recinte de vidre.

Circular 9/90 DGSI

Circular 2/90 DGSI

Derogada pel Decret 192/2023, de 7 de novembre

Resolució aprovant la Instrucció per la qual es defineix el concepte d’ascensors instal·lats en edificis i llocs de pública concurrència.

Circular 2/90 DGSI