Òrgans de Govern

Els Òrgans de Govern

L’Assemblea

L’Assemblea General és l’òrgan suprem on es decideix per majoria els assumptes d’interès.

L’Assemblea pot ser ordinària o extraordinària, es celebra dues vegades l’any i la integren tots els socis del Gremi.

La Junta de Govern

La Junta de Govern és  l’òrgan executiu, es reuneix una vegada al mes i és oberta a qualsevol agremiat que hi vulgui assistir.

Està formada per:

  • President
  • Vicepresident
  • Secretària
  • Tresorera
  • 3 Vocals