Baixa Tensió

Nota aclaridora, del 6 de juny de 2014 sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant les empreses distribuïdores elèctriques.

Instrucció 3/2014, de 20 de març de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Estableix les condicions i el procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç, elèctriques de baixa tensió.

Instrucció 1/2014, de 19 de març de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial que aprova:

Guia Tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)


 

Reials decrets

Reial decret 842/2002 2 d’agost

“Aprovació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”