Seguretat Industrial

Directives

Directiva 2006/123/CE 12 de desembre

“Serveis en el mercat interior a l’àmbit de la Seguretat Industrial”

 

Reials decrets

Reial decret 251/1997 21 de febrer

“Aprova el Reglament del Consell de Coordinació de la Seguretat Industrial”

 

Decrets

Decret 30/2010 de 2 de març

“Pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial”

Resta derogat el Reglament de desplegament de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, aprovat pel Decret 30/2010, de 2 de març, llevat dels títols 4, 7 i 8; les disposicions addicionals sisena, setena i vuitena i les disposicions transitòries cinquena i setena. Dels Títols 1 i 2, de la disposició addicional segona i de la disposició transitòria sisena només resta vigent la part que regula la inspecció tècnica de vehícles.

 

Lleis

Llei 9/2014, del 31 de juliol

“De la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes”

Llei 12/2008 (Generalitat) 31 de juliol

“Seguretat Industrial”

Resta derogada llevat de:

El títol I; els capítols I i III del títol IV; el títol V; les disposicions addicionals quarta, cinquena, setena i vuitena; la disposició transitòria quarta, i la disposició final primera, dels quals només resta vigent la part que regula la inspecció tècnica de vehicles

Llei 21/1992 16 de juliol

“Llei d’Indústria” (Estatal)