Protecció Contra el Soroll

Reials decrets

Decret 176/2009 (Generalitat) 10 de novembre

“Aprovació del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de junio, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexes”

Reial decret 1675/2008 17 d’octubre

“Modifica el Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el Document Bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del CTE, i es modifica el RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el CTE.”

Reial decret 1367/2007 de 19 d’octubre

“Pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques”

Reial decret 1371/2007 19 d’octubre

“Aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del CTE i es modifica el RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el CTE”

Reial decret 1513/2005 de 16 de desembre

“Pel qual es deplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental”


Lleis

Guia d’aplicació del DB HR Protecció contra el soroll, de setembre 2014

L’apartat d’Ascensors està al punt 2.1.2.2.2. Tipos de recinte i les fitxes de disseny i execució pàgines 308-310 de la Guia.

Llei 37/2003 de 17 de novembre del soroll

“Protecció contra la contaminació acústica”