Prevenció de Riscos Laborals

Reials decrets

Reial decret 1215/1997 18 de juliol

“Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball”

Reial decret 486/1997 14 d’abril

“Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball”

 


Lleis

Llei 32/2006 18 d’octubre

“Reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció”

Llei 54/2003 12 de desembre

“Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals”

Llei 31/1995 8 de novembre

“Prevenció de riscos laborals”