Organismes de Control

Reials decrets

 

Reial decret 1715/2010 17 de desembre 2011

“Pel qual es designa a l’Entitat Nacional de Acreditació (ENAC) com organisme nacional d’acreditació d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (CE) nº 765/2008 del Parlament Europeo i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel que s’estableixen els requisits d’acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) nº 339/93”

Reial decret 410/2010 31 de març 2010

“Es desenvolupen els requisits exigibles a les entitas de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaig per el control de l’edificació, per l’exercici de la seva activitat”

Reial decret 338/2010 19 de març 2010

“Modificació del R.D. 2200/1995”

Reial decret 411/1997 21 de març 1997

“Modificació del R.D. 2200/1995”

Reial decret 2200/1995 28 de desembre 1995

“Aprovació del Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial”

 

Lleis

Llei 21/1992 16 de juliol 1992

a) Establir les normes bàsiques d’ordenació de les activitats industrials per les administracions públiques.

b) Fixar els mitjans i procediments per coordinar les competències en matèria d’indústria d’aquestes administracions,

c) Regular l’actuació de l’Administració de l’Estat en relació amb el sector industrial.