Lliure Accés Activitats de Serveis

Reials decrets

Reial decret 560/2010 7 de maig

“Modifica diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici”

Reial decret 560/2010 7 de maig (Correció)

“Correcció d’errors del RD”


Lleis

Llei 25/2009 22 de desembre

“Modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el llirue accés a les activitats de servei i el seu exercici”

Llei 17/2009 23 de novembre

“Sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici”