Codi Tècnic de l’Edificació

Documents bàsics

Document de Suport al Document Bàsic

DB SUA –  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

DA DB-SUA / 2, desembre 2015

Adequació efectiva de les condicions d’accessibilitat en edificis existents. (Versions anteriors amb la denominació “Criteris per a la utilització d’elements i dispositius mecànics” Juny 2011, març 2014 i juny 2015. Aquest DA amplia els continguts anteriors)

Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat

DB SUA 19 febrer 2010 amb Comentaris 30 de juny 2015

Ministeri de Foment: comentaris de juny 2015.

Relacionat amb: Norma UNE EN 81-70: 2004 i UNE EN 81-40:2009

DB SUA Criteris

Per a la interpretació i aplicació del Document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat. Recull de consultes dirigides a la Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge.

Data d’actualització: 18 maig 2010

Reials decrets

 

Reial decret 732/2019 de 20 de desembre

“Pel qual es modifica el Códi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.”

RD 1000/2010 de 5 d’agost

“Sobre visats Col·legis Professionals”

Reial decret 410/2010 31 de març

“Modifica en la seva disposició final segona el RD 314/2006”

Reial decret 173/2010 19 de febrer

“Modifica el CTE aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accesibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat”

Reial decret 1371/2007 Correc. 20 de desembre

“Correcció errors del RD 1371/2007, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del CTE”

Reial decret 314/2006 17 de març

“Aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació”

Reial decret 314/2006 Correc. 25 de gener

“Correcció errors i erradess del RD 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el CTE”

Ordres

 

Ordre VIV/561/2010 1 de febrer

“Desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accesibilidad i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats”

Ordre VIV/984/2009 Correc. 23 de setembre

“Correcció d’errors y errades de l’Ordre VIV/984/2009 de 15 d’abril”

Ordre VIV/984/2009 15 d’abril

“Modifica determinats documents bàsics del CTE aprovats per RD 314/2006, de 17 de març, i de RD 1371/2007, de 19 d’octubre”

Ordre VIV/1744/2008 9 de juny

“Es regula el Registre General del CTE”