Us traslladem pel vostre coneixement, l’escrit que el Servei de Seguretat d’Instal·lacions ha enviat a totes les empreses inscrites al SIE com a conservadores d’ascensors, en relació a les inspeccions periòdiques efectuades des de primers d’any i amb defectes greus.

Cal recordar que es disposa d’un termini màxim d’esmena de sis mesos, transcorregut aquest termini l’OC ha de procedir a la comprovació de la correcció dels defectes i en cas negatiu ordenar al conservador l’aturada de l’aparell.

Per evitar trobar-se amb aquestes desagradables circumstàncies, recordeu als vostres clients i propietaris el compliment de la normativa

Inpeccions periòdiques d’ascensors amb defectes greus