Ascensors

Click Here

Directives

Directiva 2014/33/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014

“DIRECTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 26 de febrer de 2014 sobre l’armonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d’ascensores i components de seguretat per a ascensors”.

Directiva 95/16/CE 29 de juny de 1995

“Aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives a ascensors”.

Reials decrets

Reial decret 355/2024, de 2 d’abril

“Que aprova la ITC AEM-1 “Ascensors”, que regula la posada en servei, modificacions, manteniment i inspeccions dels ascensors, així com l’increment de la seguretat al parc d’ascensors existent.”

La seva entrada en vigor serà l’1 de juliol 2024.

Reial decret 298/2021 de 27 d’abril

Que modifica diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial, entre elles alguns apartats del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, que aprova l’ITC AEM 1 Ascensors.“.

Reial decret 203/2016, de 20 de maig,

“Pel qual s’estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització d’ascensors i components de seguretat per ascensors, publicat  el 25 de maig 2016”.

Aquest Reial decret incorpora de ple dret la Directiva 2014/33/UE i deroga, en la disposició derogatòria única, el Reial decret 1314/1997, de 1 d’agost.

Disposició 4827 del BOE 111 de 8 de maig de 2013

“Correcció d’errades del Reial decret 88/2013, de 8 de febrerer”.

Reial decret 88/2013 de 8 de febrer

“Que aprova la ITC AEM 1” “Ascensors”.

*Derogat pel RD 355/2024, de 13 d’abril que aprova la ITC AEM 1 Ascensors, data 1 de juliol 2024

Guia no vinculant d’aplicació del RD 88/2013, de febrer, que aprova la ITC AEM 1 Ascensors

Reial decret 57/2005 21 de gener

“Establiment de les prescripcions per l’increment de la seguretat del parc d’ascensors exixtents”

Resten derogats els articles 2 i 3 del Reial decret 57/2005, de 21 de gener, pels quals s’estableixen prescripcions per a l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existent.

Reial decret 1314/1997 1 d’agost  

Resta derogat pel RD 203/2016 de 20 de maig

“Dictat de les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeo i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors”.

Resten derogades les disposicions adicionals primera i segona del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, per les que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16CE, sobre ascensors.

Reial decret 2291/1985 8 de novembre

“Aprovació del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció”

Resta derogat l’article 10 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.

Ordres

Ordre EMO/254/2013, de 10 d’octubre

Queda derogada per el Decret 192/2023, de 7 de novembre, que aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

*Nota aclaridora de la ITA 1 “Ascensors” del Decret 192/2023, de 7 de novembre de la Generalitat de Catalunya

Ordre de la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que regula l’aplicació del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, que aplica l’ITC AEM 1 Ascensors.

Ordre de 31 de maig de 1999 (DOGC 11.6.1999)

Per la qual es regula l’aplicació del Reial decret 1314/1991, d’1 d’agost, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensores.

Resten derogats per la Llei 9/2014, de 31 de juliol:

Els articles: 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 10, 12 i 13, i el capítol 4 de l’Ordre de 31 de maig de 1999.

Ordre de 12 de setembre de 1991

“Modifica la ITC-MIE-AEM-1 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció”.

Ordre de 23 de setembre de 1987

Resta derogada

“Modifica la ITC-MIE-AEM-1 del Reglament de Aparells d’Elevació i Manutenció referent a ascensors electromecànics”.

Ordre de 30 de desembre de 1986

Generalitat. “Regula l’aplicació del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció, aprovat pell Reial decret 2291/1985”.

Resten derogats per la Llei 9/2014, de 31 de juliol:

Els articles 7, 9 i 12 de l’Ordre del 30 de desembre de 1986, per la qual es regula l’aplicació del Reglament  d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985.

Ordre de 19 de desembre de 1985

“Aprovació de la ITC-MIE-AEM-1 del Reglament de Aparells d’Elevació i Manutenció referent a ascensors electromecànics”.