Accessibilitat i Supressió Barreres Arquitectòniques

Reials decrets

 

Reial decret 1/2013 29 de novembre

“Aprova el text de la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social i deroga les lleis:

“Llei 13/1982 de 7 d’ abril”

“Llei 51/2003 de 2 de desembre”

“Llei 49/2007 de 26 de desembre”

Reial decret 173/2010 19 de febrer

“Modifica el CTE, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accesibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat”

Reial decret 1544/2007 23 de novembre

“Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels medis de transport per a les persones amb discapacitat”

Reial decret 505/2007 20 d’abril

“Aprovació de les condicions bàsiques d’accesibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics i edificacions”

Reial decret 135/1995 (Generalitat) 24 de març

Continua vigent mentre no s’aprovin les disposicions reglamentàries de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat

“Desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat”

Ordres

Ordre ASC/111/2010 de 25 de febrer

“Per la qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts del Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat d’habitatges per a persones amb discapacitat, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010”

Lleis

Llei 13/2014, de 30 d’octubre

“Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”

Llei 26/2011 1 d’agost

“Adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat”

Llei 20/1991 (Generalitat) 25 de novembre

Resta derogada

“Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”