Instruccions de la Generalitat de Catalunya

• Instrucció 4/2016, de 21 d'octubre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Per la qual es modifica la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, per la qual s’aproven els procediments d’actuació dels organismes de control en l’àmbit dels ascensors.

> Instrucció 4/2016

• Instrucció 1/2016, de 8 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

En relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, què afecten als ascensors amb velocitat màxima superior a 0’15 m/s instal·lats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 1314/1997, de l’1 d’agost, en ús i no inscrits al registre (RITSIC)

> Instrucció 1/2016

• Instrucció 1/2015, de12 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

En relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

> Instrucció 1/2015

• Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors

Parcialment modificada per la Instrucció 4/2016, de 21 d’octubre. Concretament l’apartat 4.2.

> Instrucció 6/2013

• Nota aclaratòria a la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors

> Nota aclaratòria Instrucció 6/2013

>> Model tipus de certificat de correcció de defectes

• Instrucció 8/06 SDI

Resta sense efecte

Modifica la Instrucció 8/05 sobre espais de seguretat en els extrems del recorregut d'ascensors.

> Instrucció 8/06 SDI

• Instrucció 8/05 DGEMSI

Resta sense efecte

Sobre ascensors (espai de seguretat a l'extrem del recorregut)

> Instrucció 8/05 DGEMSI

• Instrucció 7/05 DGEMSI

Modificació del Manual d'Inspecció d'Ascensors aprovat en la Instrucció 5/03 DGCSI

> Instrucció 7/05 DGEMSI

• Instrucció 6/06 Secretaria d'Indústria

Resta sense efecte

Per la qual es regula la instal·lació i conservació de PEV Plataformes Elevadores Verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda PMR.

> Instrucció 6/06 Secretaria d'Indústria

• Instrucció 5/2010 SIE

D'aclariment per a la posada en servei d'ascensors amb grup tractor sense reductor ("gearless") i cintes de suspensió en noves instal·lacions i modificació d'ascensors amb marcatge CE i en reformes d'importància d'ascensors sense marcatge CE.

> Instrucció 5/2010 SIE

• Instrucció 7/2002 DGCSI

Per la qual s'estableix el Model de Certificat de correcció de defectes en aparells elevadors.

> Instrucció 7/2002 DGCSI

• Instrucció 17/97

Resta sense efecte

Sobre la interpretació de l'apartat  5.7.3.2. de la ITC AEM 1, accés a la fossa.

> Instrucció 17/97

• Instrucció 6/94 DGSI

Resta sense efecte

Puntualització al respecte dels Recintes d'Aparells Elevadors (no industrials) tancats amb malla metàl·lica.

> Instrucció 6/94 DGSI

• Instrucció 5/92 DGSI

Resta sense efecte

Desenvolupant la Resolució de 22/06/1987 en relació a l'Ordre del DIE de 30/12/1986 i la del Dpt. de Política Territorial i Obres Públiques de 09/04/1984 referents a l'aplicació de les condicions tècniques als aparells elevadors amb autorització de posada en marxa segons reglaments anteriors al 30 de juny de 1966.

> Instrucció 5/92 DGSI

• Circular 9 bis /DGSI

Resta sense efecte

Ampliació de la Instrucció Circular 9/90 de 6/09/1990

> Circular 9 bis/90 DGSI

•  Circular 9/90 DGSI

Resta sense efecte

Resolució aprovant la Instrucció sobre procediment de tramitació i contingut mínim dels projectes d'ascensors amb cabina o recinte de vidre.

> Circular 9/90 DGSI

• Circular 2/90 DGSI

Resta sense efecte

Resolució aprovant la Instrucció per la qual es defineix el concepte d'ascensors instal·lats en edificis i llocs de pública concurrència.

> Circular 2/90 DGSI

Destacats

Article del Gremi a LA VANGUARDIA

7 Juny, 2019

A LA VANGUARDIA del 7 de juny 2019 s'inclou el monogràfic especial "Arquitectura, Construcción & Diseño" en el qual ha participat el Gremi amb un article informatiu. Podeu ac...

Etiquetes inspeccions periòdiques

8 Maig, 2019

Us informem dels nous models d’etiquetes que els organismes de control hauran d’utilitzar com a resultat de les inspeccions periòdiques, a partir de l'1 de juliol 2019. Les noves ...

CANDADO_sin_fondo_png.png           Circulars

Accés socis. Les empreses agremiades poden consultar les circulars mitjançant el seu codi d'accés.

Col·laboradors