Legislació Ambiental

Legislació Estatal

Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el Programa d'ajuts per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

Reial decret 244/2019, de 5 de abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econìmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, on es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible ( Programa MOVES)

Reial decret-Llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels i compromisos  per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics.

Reial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i creació del Registre de Productors (de bosses de plàstic).

Reial decret 115/2017, de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips, així com la certificació dels professionals que els utilitzen  i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats.

Reial decret 773/2017, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria de productes i emissions Industrials.

Ordre APM/1040/2017, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix la data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per les activitats de l’annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’ octubre, de Responsabilitat  Medi ambiental, classificades com nivell de prioritat 1 i 2, mitjançant  Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, i per la qual es modifica el seu annex.

Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, per la qual es modifica l’Annex I del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, que estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sòls contaminats.

Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s’actualitza l’Annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

RD 20/2017, de 20 de gener, sobre vehicles al final de la seva vida útil.

ORDRE PRA/1861/2016, de 9 de desembre, per la qual es modifica l'annex II del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil.

RD LEGISLATIU 1/2016, de 16 de desembre, que aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

RD 299/2016, de 22 de juliol,  sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics

RD 56/2016, de 12 de febrer, pel que es transposa la Directiva 202/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en el que es refereix a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia

RD 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les diferents modalitats de subministra d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
RD 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus, en els que intervenen substàncies perilloses.

RD 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus dins el territori de l'Estat.

RD 183/2015, de 13 de març, pel que es modifica el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental, aprovat pel Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre.

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Ordre HAP / 369/2015, de 27 de febrer, per la qual s'aprova el model 586 "Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte hivernacle", i s'estableix la forma i procediment per a la presentació, i es modifiquen les claus de activitat de l'impost recollides en l'annex III de l'Ordre HAP / 685/2014, de 29 d'abril, per la qual s'aprova el model 587 "Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle. Autoliquidació" i s'estableix la forma i procediment per la seva presentació.

Ordre AAA/2056/2014 de 27 d'octubre, per la qual s'aproven els models oficials de sol·licitud d'autorització i de declaració d'abocaments.

RD 876/2014 de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament General de Costes

Llei 16_2013 de 29 d'octubre, per la que s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesuress tributàries i financeres.

RD 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

RD 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre d'empremta de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni

 RD 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol

 RD 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'efecte hivernacle

 Correcció d'errors Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia", del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'evaluació ambiental que estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient, garantint en tot el territori de l'Estat un elevat nivell de protecció ambiental, per tal de promoure un desenvolupament sostenible

 Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalidat mediambiental i s'adoptan altres mesures tributàries i financeres

RD 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emisions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació

Ordre AAA/1783/2013, d'1 d'octubre, per la qual es modifica l'annex 1 del Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d' abril

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia", del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març

Llei 5/2013 de 11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

RD 106/2008, de 1 de febrer, de piles i acumuladors i la gestió ambiental d’aquests residus.Àmbit d’aplicació: Altres

Llei 26_2007 de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental, amb l'objecte de regular la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals

 RD 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos

Legislació Autonómica

Resolució TES/1106/2019, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Resolució EMC/1323/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible ( Programa MOVES).

Resolució EMC/763/2019, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de cupons a la gestió energètica.

Reial decret 210/2018, de 6 d'abril pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Resolució TES/2118/2017, de 7 de juliol, per la qual s'aprova el Pla d'inspecció de trasllats transfronterers de residus de Calalunya per al període 2017-2022

Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Llei 16/2017, de l'1 d'agost del canvi climàtic.

Decret 152/2017,de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya

Llei 12/2014, de 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxid de nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, i de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.
Decret 190/2015, de 25 d’agost, que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Llei 12_2014 de 10 d'octubre , de l'impost sobre l'emisión d'òxids de nitrògen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emisió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energía elèctrica d'origen nuclear.

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Legislació Europea

Directiva 2019/904 de Parlament Europeo i de Consell de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.

Reglament (UE) 2017/1369 del Parlament Europeo i de Consell de 4 de juliol de 2017 pel qual s’estableix un marc per l’etiquetat energètic i es deroga la Directiva  2010/30/UE

Directiva (UE) 2015/2193 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes. 


Destacats

Article del Gremi a LA VANGUARDIA

18 Octubre, 2019

El Gremi publica l'article Ascensores: la tranquilidad de un correcto mantenimiento al monogràfic ARQUITECTURA Construcción & Diseño de La VANGUARDIA del 17 d'octubre de 2019.

Article del Gremi a LA VANGUARDIA

7 Juny, 2019

A LA VANGUARDIA del 7 de juny 2019 s'inclou el monogràfic especial "Arquitectura, Construcción & Diseño" en el qual ha participat el Gremi amb un article informatiu. Podeu ac...

CANDADO_sin_fondo_png.png           Circulars

Accés socis. Les empreses agremiades poden consultar les circulars mitjançant el seu codi d'accés.

Col·laboradors