Legislació Ambiental

Legislació Estatal

Reial decret 115/2017, de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips, així com la certificació dels professionals que els utilitzen  i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats.

Reial decret 773/2017, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria de productes i emissions Industrials.

Ordre APM/1040/2017, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix la data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per les activitats de l’annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’ octubre, de Responsabilitat  Medi ambiental, classificades com nivell de prioritat 1 i 2, mitjançant  Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, i per la qual es modifica el seu annex.

Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, per la qual es modifica l’Annex I del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, que estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sòls contaminats.

Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s’actualitza l’Annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

Reial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i creació del Registre de Productors (de bosses de plàstic).

Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Legislació Autonómica

Resolució TES/2118/2017, de 7 de juliol, per la qual s'aprova el Pla d'inspecció de trasllats transfronterers de residus de Calalunya per al període 2017-2022

Llei 16/2017, de l'1 d'agost del canvi climàtic.

Decret 152/2017,de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

Reial decret 210/2018, de 6 d'abril pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Reial decret-Llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels i compromisos  per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics.

Legislació Europea

Reglament (UE) 2017/1369 del Parlament Europeo i de Consell de 4 de juliol de 2017 pel qual s’estableix un marc per l’etiquetat energètic i es deroga la Directiva  2010/30/UE


- RD 20/2017, de 20 de gener, sobre vehicles al final de la seva vida útil.

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

- ORDRE PRA/1861/2016, de 9 de desembre, per la qual es modifica l'annex II del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil.

- RD LEGISLATIU 1/2016, de 16 de desembre, que aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

- RD 299/2016, de 22 de juliol,  sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics

- RD 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya

- RD 56/2016, de 12 de febrer, pel que es transposa la Directiva 202/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en el que es refereix a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia

- Directiva (UE) 2015/2193 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes.   

- RD 106/2008, de 1 de febrer, de piles i acumuladors i la gestió ambiental d’aquests residus.
Àmbit d’aplicació: Altres
- RD 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus, en els que intervenen substàncies perilloses.
- RD 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les diferents modalitats de subministra d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
- Llei 12/2014, de 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxid de nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, i de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.
- Decret 190/2015, de 25 d’agost, que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

- RD 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus dins el territori de l'Estat.

- RD 183/2015, de 13 de març, pel que es modifica el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental, aprovat pel Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre.

- Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

- Ordre HAP / 369/2015, de 27 de febrer, per la qual s'aprova el model 586 "Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte hivernacle", i s'estableix la forma i procediment per a la presentació, i es modifiquen les claus de activitat de l'impost recollides en l'annex III de l'Ordre HAP / 685/2014, de 29 d'abril, per la qual s'aprova el model 587 "Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle. Autoliquidació" i s'estableix la forma i procediment per la seva presentació.

- Llei 12_2014 de 10 d'octubre , de l'impost sobre l'emisión d'òxids de nitrògen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emisió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energía elèctrica d'origen nuclear.

- Llei 16_2013 de 29 d'octubre, per la que s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesuress tributàries i financeres.

- Ordre AAA/2056/2014 de 27 d'octubre, per la qual s'aproven els models oficials de sol·licitud d'autorització i de declaració d'abocaments.

- RD 876/2014 de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament General de Costes

- Llei 26_2007 de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental, amb l'objecte de regular la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals

- Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

- RD 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre d'empremta de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni

- RD 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol

- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

- RD 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'efecte hivernacle

- Correcció d'errors Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia", del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'evaluació ambiental que estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient, garantint en tot el territori de l'Estat un elevat nivell de protecció ambiental, per tal de promoure un desenvolupament sostenible

- Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalidat mediambiental i s'adoptan altres mesures tributàries i financeres

- RD 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emisions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació

- Ordre AAA/1783/2013, d'1 d'octubre, per la qual es modifica l'annex 1 del Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d' abril

- Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia", del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març

 - RD 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos

-  Llei 5/2013 de 11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

Destacats

Article del Gremi a LA VANGUARDIA

7 Juny, 2019

A LA VANGUARDIA del 7 de juny 2019 s'inclou el monogràfic especial "Arquitectura, Construcción & Diseño" en el qual ha participat el Gremi amb un article informatiu. Podeu ac...

Etiquetes inspeccions periòdiques

8 Maig, 2019

Us informem dels nous models d’etiquetes que els organismes de control hauran d’utilitzar com a resultat de les inspeccions periòdiques, a partir de l'1 de juliol 2019. Les noves ...

CANDADO_sin_fondo_png.png           Circulars

Accés socis. Les empreses agremiades poden consultar les circulars mitjançant el seu codi d'accés.

Col·laboradors